Gebed vir Bloedooreenkomste Gemaak deur Inentings

Dankie, Hemelse Vader, dat ons voor U troon van genade kan kom in ons tyd van nood. Daar staan geskryf in Hebreers 4:14: “Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.”

En volgens Psalm 7 is U ‘n regverdige Regter: “HASHEM oordeel die volke. Oordeel my volgens my regverdigheid en in die lig van my onskuld, Vader. Regverdige God wat gedagtes en gevoelens deursoek, maak ‘n einde aan die boosheid van die goddelose, maar ondersteun die regverdiges. God is my skild – Hy wat opregtes van hart verlos. God is ‘n regverdige regter; God oordeel bose mense daagliks. As iemand nie berou het nie, maak Hy sy swaard skerp. “

Vader, ek kom nou voor U met ‘n hart vol berou. Dankie dat U my na U Lig geroep het. Dankie dat die waarheid nou aan my openbaar gemaak is. Hou asseblief aan om die sluier van my oë af te lig. Ek bely nou my onkunde en my gebrek aan kennis. Hosea 4:6 leer ons: “My volk word verwoes, omdat hulle My nie ken nie. Omdat jy, Israel – wat ‘n priesterlike nasie is – dié kennis verwerp het, verwerp Ek jou as my priester. Omdat jy die voorskrifte van jou God vergeet het, sal Ek jou kinders vergeet.”

Vader, ek wil nie langer die kennis waartoe ek gekom het verwerp nie. Ek kies om U woord en U wil te onderhou. Ek plaas dit nou as ‘n seël op my hart. Vader, ek vra nou dat U die sluier lig wat oor myself en my nageslag getrek is deur die gees van Medikasie, in die kragtige naam van Yeshua. Ek erken my skuld en ek bely dat ek deelgehad het aan die werke van die vyand. Ek vra vergifnis namens myself – asook namens my voorvaders vir elke bloedooreenkoms wat ons gemaak het deur middel van inentings en inspuitings.

Ek breek nou die krag van elke vreemde DNA wat in my liggaam ingespuit is – dierlike DNA sowel as menslike DNA. Ek breek nou die vloek wat dit op my en op my nageslagte het, in die kragtige naam van Yeshua. Ek bely die vrees wat daarby betrokke was om die besluit te maak om inentings en inspuitings te ontvang. Ek bely my vrees vir siektes en kwale. Ek bely my vrees vir mense.

Ek bely my vrees dat sieklikheid en gebreklikheid my en my huis sal tref. Ek vra nou vergifnis dat ek ooreenkomste gesluit het met die koninkryk van die bose toe ek besluit het om my kinders in te ent. Ek kom plaas nou elke druppel bloed wat uit my liggaam en my kinders s’n gevloei het in die hande van Yeshua. Deur die bloed van die Lam kom maak ek my bloed stil wat uitskree teen die stemme van dood en duisternis – elke demoniese stem, elke kode binne elke inspuiting wat ek al gehad het. Deur die bloed van die Lam vernietig ek elke selwand wat nie oorspronklik deel van my was nie. Ek versoek dat die bloed van my Messias, Yeshua, namens my sal praat. Ek vra vergifnis dat ek toegelaat het dat daar merkers in my DNA geplaas word deur middel van inentings. Ek bring nou elke duister, demoniese merker voor U, Vader. Ek versoek dat U dit met Yeshua se bloed sal skoonwas, sodat ek as ‘n suiwer en heilige bruid voor U sal staan. Daar staan in Efesiers 5:27 geskryf: “sodat Hy sy kerk in al sy skoonheid voor Hom kan stel, nie met enige vlek of plooi of enige ander onsierlikheid nie, maar aan God toegewy en onberispelik.”

Deur die bloed van die Lam kom breek ek gevolglik nou elke bloedooreenkoms met elke duister, demoniese krag wat ek met die koninkryk van die bose gemaak het. In die kragtige naam van Yeshua bestraf ek die gees van dood, die gees van vrees, die gees van aborsie, die gees van Medikasie, die gees van heksery en towery asook elke ander gees wat verbind kan word met elke demoniese bloedooreenkomste wat daarmee gepaard gaan, maar wat ek nie spesifiek kan noem nie. Gaan van my af weg tot onder die voete van Yeshua. Ek breek, vertrap, vernietig en verlos myself en my kinders nou van enige en elke duister patroon, stelsel en kode wat as gevolg van inentings by ons ingesluip het deur alle tyd, ruimte en dimensies. Ek plaas my hele menswees nou onder die bloed van die Lam. Ek verklaar dat ek alleenlik deur Yeshua se bloed kan oorwin soos in Openbaring 12:11 staan: “En hulle het hom self oorwin op grond van die bloed van die Lam en die boodskap waaroor hulle getuig het. Hulle het hulle lewens nie so liefgehad dat hulle onwillig was om vir Hom te sterf nie.”

Ek plaas nou die boek van my DNA in U hande, Leeu van Judah. Neem U die pen en skryf in U bloed wat die waarheid, die lewe en die lig is. Brul oor my bloed en laat elke vibrasie van U stem dit wat nie in lyn met U wil is nie, in ooreenstemming laat kom met die Woord en die stem van HASHEM.

In elke area waar ek vrees ervaar het en onbewus was daarvan, kom vra ek nou vergifnis dat ek my verbond met U verbreek het deur my keuses. Ek kom vra U om die verbond tussen ons te herstel deur die bloed van U Seun. Ek kom nou in algehele ooreenstemming met U wil, Vader. Ek erken U as my Geneser. Ek stem saam met wat in Maleagi 4:2 staan: “Maar die Son van Geregtigheid sal opkom vir julle wat eerbied en respek het vir My – met genesing in sy vlerke. Julle sal uitgaan en vrolik rondspring soos kalwers wat uit die kraal kom.”

Ek kies nou om U en U alleen te vrees. Ek kies om U te vertrou. Ek plaas my geloof ten volle in U om my huis heel, gesond en gelukkig te hou. Wanneer ek wonde het, sal ek dit inruil vir U wonde. Wanneer ek pyn het, sal ek een word met U lyding. Wanneer ek swak voel, word U sterk in my. Wanneer ek siek word, sal U slae my genees en my heelmaak – selfs al vat dit lank. Ek sal na U opkyk vir gesondheid. Ek vra U nou om U Lig te skyn oor elke verkeerde keuse wat ek tot nou toe in my lewe gemaak het wat nie goed was vir my gesond-heid nie. Maak my ore oop sodat ek kan hoor wanneer U met my praat te midde van daaglikse keuses. Ek kies ‘n verbond met U en ek besluit hier en nou om altyd eerste na U toe te kom met elke keuse wat ek maak, insluitend my gesondheid.

Ek vra vergifnis vir elke keer wat ek medisyne gedrink het in plaas daarvan om eers te bid. Ek vra vergifnis dat ek myself neerbuig voor Hippocrates en Pharmacia elke keer wanneer ek medisyne, my eie liggaam en my gesondheid bokant U plaas en sodoende ‘n afgod daarvan maak as gevolg van ‘n gebrek aan orde in my lewe. Ek vra vergifnis dat ek my fisieke probleme op my eie wyse probeer oplos in plaas daarvan om by U raad te soek, terwyl daar ‘n dieper, geestelike oorsaak daaragter sit. Ek vra vergifnis omdat ek vergeet om U op te soek oor alles waarmee ek na U toe behoort te kom. Ek vra vergifnis omdat ek U nooit geraadpleeg het omtrent elke inenting wat ek gekry het nie en vir elke inenting wat ek my kinders laat kry het.

Seël my met U bloed noudat elke demoniese seël oor my lewe gebreek is, want aan U behoort die sleutels tot elke deel van my wese. My hele menswees behoort nou aan U, want ek kies om myself aan U te onderwerp met alles wat ek het en alles wat ek is. Dankie dat U waarheid my vrymaak en dat waarheid nooit vrees wek nie, selfs al stuur U woord my deur reinigende vuur soos in Jeremia 23:29 staan: “ Is my woord nie soos ‘n vuur wat brand nie? Is dit nie soos ‘n hamer wat ‘n stuk rots aan stukke laat spat nie? vra HASHEM.”

Ek vra U nou om hierdie versoekskrif wat ek aan U rig met U bloed te teken en om ‘n muur van vuur te plaas rondom my gesin en ons huis. Gee dat ons onsigbaar word vir die vyand – deur U bloed wat ons bedek – sodat hy ons nie sal vind nie. Dankie dat daar deur Yeshua se bloed geen nagevolge sal wees omdat ons kies om weg te draai van elke demoniese bloedooreenkoms nie. By U skuil ons, want U is ons veilige vesting. Ons hardloop vreesloos na U toe, want in U leer ons wat liefde is.

Laastens rig ons ‘n versoek aan U om ons te beskerm teen elke toekomstige inenting wat oor ons pad gaan kom. Ons weet daar kom ‘n tyd, Vader, wanneer ons gedwing sal word om hierdie inentings te kry. Ons betrek U by hierdie saak en vra dat U voor ons sal uitgaan en namens ons sal intree. Dankie dat ons U kan vertrou om ‘n pad te maak vir U bruid, sodat ons hierdie dinge kan vryspring.

Ons aanvaar nou U oordeel – sodat wanneer die tyd van U genade op ‘n einde kom – ons alreeds ons skuld bely het en waardig is om soos die 5 wyse maagde aan U fees deel te neem. Help ons om olie vir ons lampe bymekaar te maak gedurende hierdie laaste tyd . Help my om my fokus op U te rig. Help my om elke ander afleiding weg te wys. Gee dat elke stukkie van my wese wat louwarm was, verander word na totale gehoorsaamheid en vreeslose geloof. Lei my op die pad van die lewe.

Dankie dat ons steeds lewe in oorvloed kan hê selfs te midde van die vuurdoop wat telkens oor ons pad kom , want ons is nie alleen nie. U is met ons. U is getrou. U is die hoogste gesag in die hemel en op aarde. U hof is die hoogste hof. U weg is die enigste weg. U oordeel is regverdig. U is ons Advokaat, Raadgewer en Vriend. U tree vir ons in. Praat namens ons en maak elke aanklag van die vyand stil. Verbrand elke getuienis wat ons nog nie bely het nie in die hand van die vyand – venietig dit deur U lig. Verwyder elke aanklag omtrent inentings en demoniese bloedooreenkomste teen ons, want ons kies om weg te draai van ons verkeerde keuses. In die kragtige Naam van ons Verlosser en Geneser, Yeshua!

Amein