KYK, ONS KONING KOM!

HY KOM OM SY BRUID TE HAAL – is jy gereed?

Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne-in die paradys van God is. – OPENBARING 2:7

En in diê dag, spreek die HERE, sal jy My noem: My man en jy sal my nie meer noem: My Baäl nie. Dan verwyder ek die name van die Baäls uit haar mond, sodat hulle by hul naam nie meer genoem sal word nie. En Ek sal my met jou verloof tot in ewigheid en My met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertierenheid en in ontferming. En Ek sal my met jou verloof in trou – dan sal jy die HERE ken. HOSéA 2:15-19